ارومیه

فروشگاه آوا موبایل

ارومیه ، خیابان مدرس ، روبروی بانک سپه، فروشگاه آوا 2

044-33469061