رم های لکسار با گارانتی حامی

رم لکسار

رم های لپ تاپ ۲۶۶۶ DDR4 لکسار
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • ۸ و ۱۶ گیگ
 • ۲۶۶۶
 • DDR4
 • لپ تاپ
رم های لپ تاپ ۳۲۰۰ DDR4 لکسار
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • ۸، ۱۶ و ۳۲ گیگ
 • ۳۲۰۰
 • DDR4
 • لپ تاپ
رم های کامپیوتر ۲۶۶۶ DDR4 لکسار
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • ۸ و ۱۶ گیگ
 • ۲۶۶۶
 • DDR4
 • کامپیوتر
رم های کامپیوتر ۳۲۰۰ DDR4 لکسار
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • ۸، ۱۶ گیگ
 • ۳۲۰۰
 • DDR4
 • کامپیوتر
رم های کامپیوتر ۳۶۰۰ DDR4 لکسار
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • ۳۲ گیگ
 • ۳۶۰۰
 • DDR4
 • کامپیوتر
رم های کامپیوتر ۵۲۰۰ DDR5 لکسار
 • ظرفیت های موجود
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • ۱۶ و ۳۲ گیگ
 • ۵۲۰۰
 • DDR5
 • کامپیوتر