رم های لکسار با گارانتی حامی

رم لکسار

رم های لپ تاپ 2666 DDR4 لکسار
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • 8 و 16 گیگ
 • 2666
 • DDR4
 • لپ تاپ
رم های لپ تاپ 3200 DDR4 لکسار
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • 8، 16 و 32 گیگ
 • 3200
 • DDR4
 • لپ تاپ
رم های کامپیوتر 2666 DDR4 لکسار
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • 8 و 16 گیگ
 • 2666
 • DDR4
 • کامپیوتر
رم های کامپیوتر 3200 DDR4 لکسار
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • 8، 16 گیگ
 • 3200
 • DDR4
 • کامپیوتر
رم های کامپیوتر 3600 DDR4 لکسار
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • 32 گیگ
 • 3600
 • DDR4
 • کامپیوتر
رم های کامپیوتر 5200 DDR5 لکسار
 • ظرفیت های موجود
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • 16 و 32 گیگ
 • 5200
 • DDR5
 • کامپیوتر