رم کروشیال با گارانتی حامی

رم کروشیال

رم های لپ تاپ 2666 DDR4 کروشیال
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • 8 و 16 گیگ
 • 2666
 • DDR4
 • لپ تاپ
رم های لپ تاپ 3200 DDR4 لکسار
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • 8، 16 گیگ
 • 3200
 • DDR4
 • لپ تاپ
رم های کامپیوتر 2666 DDR4 لکسار
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • 8 و 16 گیگ
 • 2666
 • DDR4
 • کامپیوتر
رم های کامپیوتر 3200 DDR4 لکسار
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • 8، 16 گیگ
 • 3200
 • DDR4
 • کامپیوتر