رم کروشیال با گارانتی حامی

رم کروشیال

رم های لپ تاپ ۲۶۶۶ DDR4 کروشیال
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • ۸ و ۱۶ گیگ
 • ۲۶۶۶
 • DDR4
 • لپ تاپ
رم های لپ تاپ ۳۲۰۰ DDR4 لکسار
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • ۸، ۱۶ گیگ
 • ۳۲۰۰
 • DDR4
 • لپ تاپ
رم های کامپیوتر ۲۶۶۶ DDR4 لکسار
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • ۸ و ۱۶ گیگ
 • ۲۶۶۶
 • DDR4
 • کامپیوتر
رم های کامپیوتر ۳۲۰۰ DDR4 لکسار
 • ظرفیت ها
 • فرکانس
 • نوع رم
 • کاربری
 • ۸، ۱۶ گیگ
 • ۳۲۰۰
 • DDR4
 • کامپیوتر