اس اس دی های لکسار با گارانتی حامی

LEXAR SSD

LNS100-128RB
 • نوع اسلات
 • ظرفیت
 • سرعت خواندن و نوشتن
 • وزن
 • ”2.5 SATA III (6Gb/s)
 • 128GB
 • 550MB/s
 • 34g
LNS100-256RB
 • نوع اسلات
 • ظرفیت
 • سرعت خواندن و نوشتن
 • وزن
 • ”2.5 SATA III (6Gb/s)
 • 256GB
 • 550MB/s
 • 34g
LNS100-512RB
 • نوع اسلات
 • ظرفیت
 • سرعت خواندن و نوشتن
 • وزن
 • ”2.5 SATA III (6Gb/s)
 • 512GB
 • 550MB/s
 • 34g
LNS100-1TRB
 • نوع اسلات
 • ظرفیت
 • سرعت خواندن و نوشتن
 • وزن
 • ”2.5 SATA III (6Gb/s)
 • 1TB
 • 550MB/s
 • 34g
LNS100-2TRB
 • نوع اسلات
 • ظرفیت
 • سرعت خواندن و نوشتن
 • وزن
 • ”2.5 SATA III (6Gb/s)
 • 2TB
 • 550MB/s
 • 34g
LNM620X256G-RNNNG
 • نوع اسلات
 • ظرفیت
 • سرعت خواندن
  سرعت نوشتن
 • وزن
 • M.2 2280
 • 256GB
 • 3500MB/s
  1300MB/s
 • 9g
LNM620X512G-RNNNG
 • نوع اسلات
 • ظرفیت
 • سرعت خواندن
  سرعت نوشتن
 • وزن
 • M.2 2280
 • 512GB
 • 3500MB/s
  2400MB/s
 • 9g
LNM620X001T-RNNNG
 • نوع اسلات
 • ظرفیت
 • سرعت خواندن
  سرعت نوشتن
 • وزن
 • M.2 2280
 • 1TB
 • 3500MB/s
  3000MB/s
 • 9g