اس اس دی های لکسار با گارانتی حامی

LEXAR SSD

LNS100-128RB
 • نوع اسلات
 • ظرفیت
 • سرعت خواندن و نوشتن
 • وزن
 • ”۲.۵ SATA III (6Gb/s)
 • ۱۲۸GB
 • ۵۵۰MB/s
 • ۳۴g
LNS100-256RB
 • نوع اسلات
 • ظرفیت
 • سرعت خواندن و نوشتن
 • وزن
 • ”۲.۵ SATA III (6Gb/s)
 • ۲۵۶GB
 • ۵۵۰MB/s
 • ۳۴g
LNS100-512RB
 • نوع اسلات
 • ظرفیت
 • سرعت خواندن و نوشتن
 • وزن
 • ”۲.۵ SATA III (6Gb/s)
 • ۵۱۲GB
 • ۵۵۰MB/s
 • ۳۴g
LNS100-1TRB
 • نوع اسلات
 • ظرفیت
 • سرعت خواندن و نوشتن
 • وزن
 • ”۲.۵ SATA III (6Gb/s)
 • ۱TB
 • ۵۵۰MB/s
 • ۳۴g
LNS100-2TRB
 • نوع اسلات
 • ظرفیت
 • سرعت خواندن و نوشتن
 • وزن
 • ”۲.۵ SATA III (6Gb/s)
 • ۲TB
 • ۵۵۰MB/s
 • ۳۴g
LNM620X256G-RNNNG
 • نوع اسلات
 • ظرفیت
 • سرعت خواندن
  سرعت نوشتن
 • وزن
 • M.2 2280
 • ۲۵۶GB
 • ۳۵۰۰MB/s
  ۱۳۰۰MB/s
 • ۹g
LNM620X512G-RNNNG
 • نوع اسلات
 • ظرفیت
 • سرعت خواندن
  سرعت نوشتن
 • وزن
 • M.2 2280
 • ۵۱۲GB
 • ۳۵۰۰MB/s
  ۲۴۰۰MB/s
 • ۹g
LNM620X001T-RNNNG
 • نوع اسلات
 • ظرفیت
 • سرعت خواندن
  سرعت نوشتن
 • وزن
 • M.2 2280
 • ۱TB
 • ۳۵۰۰MB/s
  ۳۰۰۰MB/s
 • ۹g